top of page

Sept 29th 2019 - Navaratri Celebrations Durga Homa

Navaratri celebrations hosted in Scottsdale,AZ with Durga homa, Nyasa Sri Rudrabhishekam, Durga Nava Devi Suktam, Sri LalithaSahasranama pooja, Durga, Shiva strotra pooja.

Sept 29th 2019 - Navaratri Celebrations Durga Homa

Navaratri celebrations hosted in Scottsdale,AZ with Durga homa, Nyasa Sri Rudrabhishekam, Durga Nava Devi Suktam, Sri LalithaSahasranama pooja, Durga, Shiva strotra pooja.

bottom of page